logo

ANBI 2014-2015

 

ANBI-gegevens voor de website Kinderboerderij Zevenbergen

Naam:  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

            Ook wel: Kinderboerderij De Dierenploeg

RSIN:   8029.21.681

KvK:     41106395

Bezoekadres:   Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen

Doelstelling:     De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij annex milieu-educatief centrum te Zevenbergen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:    

1.         De kinderboerderij streeft ernaar de kinderboerderij op 5 dagen per week open te stellen voor het publiek. De aandacht is daarbij vooral gericht op het vertrouwd maken van kinderen met dieren in een speelse omgeving.

2.         Het milieu-educatief centrum richt zich er vooral op kinderen kennis bij te brengen van dieren en dierengedrag, bewust te maken van natuur en milieu en de problemen en mogelijkheden die zich daarbij voor doen. Deze activiteiten zijn met name gericht op basisschool kinderen in de gehele gemeente Moerdijk.

Bestuurssamenstelling:

            Frans van Kouwen, voorzitter

            Peer Cox, secretaris / bestuurslid milieu-educatief centrum

            Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer

            Mariette Kapitein, bestuurslid

Beloningsbeleid:

De stichting kent geen beloning voor bestuurders van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.

            De vrijwilligers/surveillanten ontvangen een bescheiden beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

            Openstelling:    5 middagen per week

            Exposities voor schooljeugd: 2 per jaar

            Festiviteiten bij de Kinderboerderijendag en Werelddierendag

Financiële gegevens 2015:                                                       2014                 2015

            balans

            activa:

vorderingen                                                     €          0          €          197

bank en kas                                                     €          1.528    €          12.232

totaal                                                               €          1.528    €          12.430

            passiva:

            eigen vermogen                                               €          -1.977               €          1.559

            kortlopende schulden                                       €          3.505                €          5.054

            totaal                                                                €          1.528                €          12.430

            resultatenrekening                                                       2014                            2015

            inkomsten:

            Subsidie gemeente Moerdijk                            €          56.779              €          56.279

            Sponsoring                                                       €          8.607                €          7.000

            Overige inkomsten                                           €          604                   €          1.497

            Totaal inkomsten                                              €          65.990              €          64.776

            Uitgaven:

            Activiteitenkosten:

                        MEC-exposities                                               €          4.392                €          6.231

            Waterontdekplek                                            €          10.779              €          3.477

Kruidentuin                                                         €          0                      €          235

            Kinderboerderijdag                                         €          0                      €          508

            Werelddierendag                                            €          0                      €          805

            Hekwerk                                                         €          9.453                €          0

            Vogelgriep                                                      €          252                   €          0

            Exploitatie kinderboerderij:

                        Personeelskosten                                 €          26.779              €          23.713

Vergoedingen/attenties vrijwilligers          €          3.268                €          6.054

                        Huisvesting en onderhoud                     €          3.971               €          3.327

                        Dierenverzorging                                   €          975                  €          8.337

                        Overige kosten                                      €          0                      €          2.607

                        Financiële baten/lasten                         €          -81                   €          127

Toevoeging diverse voorzieningen          €          0                       €          5.817

            Totaal uitgaven                                                 €          70.450              €          61.239

            Batig (+)/nadelig (-) saldo                                 €          -4.460               €          3.535

 

Contactgegevens:


Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1

Zevenbergen

T | 0168-335227