logo

Water ontdekplek 2014

Op de kinderboerderij wordt een water ontdekplek gerealiseerd. Deze water ontdekplek zal een educatieve functie krijgen. Maar om dit te kunnen realiseren moet er eerst nog heel wat werk verzet worden. Zaterdag 22 maart 2014 zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Een gedeelte van het bestaande hek bij de geitenwei is verwijderd en vervangen door een tijdelijk hek. Wanneer er voldoende geld is ingezameld voor het nieuwe hekwerk(zie actie hekwerk) dan zal hier het definitieve hek komen te staan.

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

voor meer foto's zie het fotoalbum

Aanboren van grondwater 

Op 17 april zijn we weer een stap dichterbij gekomen voor de waterontdekplek. Er is een grondwaterbron op een diepte van 10 meter aangeboord. Via een buis kan straks het grondwater naar boven worden gepomt. Dat water wordt straks gebruikt in de ontdekplek: een gootmet dammetjes en een sluis, die kinderen al spelend een inzicht geeft hoe je de loop van het water kunt beïnvloeden. Het grondwater wordt ook gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor de beregening van de kruidentuin.

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek  

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Voor meer foto's zie waterontdekplek album 2

6 mei 2014 vervolg werkzaamheden

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Waterbakken met pomp die straks geplaatst gaan worden.(7-6-2014)

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Voortgang WOP (water ontdekplek)

Er zijn inmiddels allerlei werkzaamheden verricht om de WOP gestalte te geven. De woestenij die het nu nog is wordt  omgetoverd  tot een een grote zandbak en vervolgens wordt daar een schitterende water ontdekplek gerealiseerd. Expositierent en Krachtig Buiten zijn bezig om de WOP te ontwikkelen. Op 23 september 2014 start BTL uit Roosendaal met het grondwerk zodat hierna een gedeelte van de WOP geplaatst kan worden.

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Het uitgraven en draineren van de grond

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

speelzand bij vullen

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

voor meer foto's zie waterontdekplek album 3

De pompen staan nu vast opgesteld en moeten alleen nog aangesloten worden op de grondwateraanvoer.

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

woensdag 1 oktober startte expositierent samen met vrijwilligers van de kinderboerderij met het aanleggen van de waterontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

even testen of het water mooi afloopt

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

aanleggen van het pad naar de dierweide

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

voor alle foto's van deze dag zie waterontdekplek album 4

Op 5 oktober werelddierendag is de waterontdekplek in gebruik genomen.

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

www.expositierent.nl

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

Lees meer: Water ontdekplek Lees meer: Water ontdekplek

voor alle foto's zie fotoalbum werelddierendag oktber 2014

 

 

ANBI 2014-2015

 

ANBI-gegevens voor de website Kinderboerderij Zevenbergen

Naam:  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

            Ook wel: Kinderboerderij De Dierenploeg

RSIN:   8029.21.681

KvK:     41106395

Bezoekadres:   Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen

Doelstelling:     De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij annex milieu-educatief centrum te Zevenbergen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:    

1.         De kinderboerderij streeft ernaar de kinderboerderij op 5 dagen per week open te stellen voor het publiek. De aandacht is daarbij vooral gericht op het vertrouwd maken van kinderen met dieren in een speelse omgeving.

2.         Het milieu-educatief centrum richt zich er vooral op kinderen kennis bij te brengen van dieren en dierengedrag, bewust te maken van natuur en milieu en de problemen en mogelijkheden die zich daarbij voor doen. Deze activiteiten zijn met name gericht op basisschool kinderen in de gehele gemeente Moerdijk.

Bestuurssamenstelling:

            Frans van Kouwen, voorzitter

            Peer Cox, secretaris / bestuurslid milieu-educatief centrum

            Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer

            Mariette Kapitein, bestuurslid

Beloningsbeleid:

De stichting kent geen beloning voor bestuurders van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.

            De vrijwilligers/surveillanten ontvangen een bescheiden beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

            Openstelling:    5 middagen per week

            Exposities voor schooljeugd: 2 per jaar

            Festiviteiten bij de Kinderboerderijendag en Werelddierendag

Financiële gegevens 2015:                                                       2014                 2015

            balans

            activa:

vorderingen                                                     €          0          €          197

bank en kas                                                     €          1.528    €          12.232

totaal                                                               €          1.528    €          12.430

            passiva:

            eigen vermogen                                               €          -1.977               €          1.559

            kortlopende schulden                                       €          3.505                €          5.054

            totaal                                                                €          1.528                €          12.430

            resultatenrekening                                                       2014                            2015

            inkomsten:

            Subsidie gemeente Moerdijk                            €          56.779              €          56.279

            Sponsoring                                                       €          8.607                €          7.000

            Overige inkomsten                                           €          604                   €          1.497

            Totaal inkomsten                                              €          65.990              €          64.776

            Uitgaven:

            Activiteitenkosten:

                        MEC-exposities                                               €          4.392                €          6.231

            Waterontdekplek                                            €          10.779              €          3.477

Kruidentuin                                                         €          0                      €          235

            Kinderboerderijdag                                         €          0                      €          508

            Werelddierendag                                            €          0                      €          805

            Hekwerk                                                         €          9.453                €          0

            Vogelgriep                                                      €          252                   €          0

            Exploitatie kinderboerderij:

                        Personeelskosten                                 €          26.779              €          23.713

Vergoedingen/attenties vrijwilligers          €          3.268                €          6.054

                        Huisvesting en onderhoud                     €          3.971               €          3.327

                        Dierenverzorging                                   €          975                  €          8.337

                        Overige kosten                                      €          0                      €          2.607

                        Financiële baten/lasten                         €          -81                   €          127

Toevoeging diverse voorzieningen          €          0                       €          5.817

            Totaal uitgaven                                                 €          70.450              €          61.239

            Batig (+)/nadelig (-) saldo                                 €          -4.460               €          3.535

Actie hekwerk 2014

Kinderboerderij de Dierenploeg en het Milieu Educatief Centrum (MEC) bestaan dit jaar 20 jaar. Ieder jaar bezoeken duizenden ouders, oma's, opa's en kinderen deze gezellige kinderboerderij. Op Werelddierendag en Kinderboerderijdag is het altijd feest. En twee keer per jaar wordt er een leerzame expositie voor de scholen georganiseerd. Deze exposities zijn altijd geheel gratis en worden dan ook gesubsidieerd door de Gemeente Moerdijk. En onze vrijwilligers doen de rest.

Het binnenhekwerk van de kinderboerderij is 20 jaar oud, het is te laag en kapot en geregeld slagen bepaalde dieren erin om te ontsnappen. Vooral de geiten Gijs en Houdidni zijn hier ware "meesters in". Zij zijn dol op de kruidentuin en lusten wel een lekker fris jong kruidenblaadje. Dit tot groot verdriet van de vrijwillgsters die de tuin proberen te onderhouden.

Het hekwerk moet vervangen worden, de kosten zijn vanwege de bezuinigingen voor rekening van de kinderboerderij.Om de geiten  en andere dieren toch binnen hun eigen weide te houden zijn de vrijwillgers van de kinderboerderij nu de actie begonnen "Help Gijs en Houdini"en laat de kruidentuin bloeien. Er is aan de scholen en het bedrijsleven gevraagd om deze actie te ondersteunen.Want de prijs van het binnenhekwerk komt al op  €8500,00.en dat is een heel bedrag.

Op de kinderboerderij hangt een vlag waarop de stand van zaken met betrekking tot het opgehaalde bedrag wordt weergegeven. Elke gift als bezoeker is natuurlijk welkom op rekeningnummer: NL35INGB0005566996 t.n.v. Stichting Kinderboerderij Zevenbergen met de vermelding: Actie: Help Gijs en Houdini.

                    Lees meer: Actie hekwerk 2014

 4-7-2014 Hoera we zitten op €7000. De bouw van het hek kan beginnen.

 Officiële opening van het plaatsen van het hekwerk( firma Tereco), door de voorzitter Frans van Kouwen.

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Meer foto's van deze opening kunt U zien in het fotoalbum

Op zaterdag 12 juli is met een mooie club vrijwilligers het oude hekwerk verwijderd. Er was een goede samenwerking en een prima sfeer!

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014 

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Alle foto's van deze dag zijn te bekijken in het fotoalbum: verwijderen hekwerk

Op maandag 14 juli is de firma Tereco begonnen met het plaatsen van het nieuwe hekwerk.

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Dinsdag 15 juli het vervolg van het plaatsen van het hekwerk.

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Alle foto's zijn ook te zien in het fotoalbum het nieuwe hekwerk

Kinderboerderij de Dierenploeg is een ANBI instelling. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Zie ANBI

 

 

 Lees meer: Actie hekwerk 2014Lees meer: Actie hekwerk 2014

Giften van particulieren en bedrijven.

Dhr. Krijnen                                                                                     Mevr. Kruisheer

H.P. van Gils                                                                                    Mevr. Haazelager

A.G. van der Scheer                                                                         Dhr. en Mevr. Switzar

J. Oskam                                                                                           Mevr. Mouwen

Dhr. en Mevr. Mein                                                                          J.J. van der Stee

C.J. Kortsmit                                                                                    Panache

De Room Industry                                                                            J.P.N. Boot

Gelateria Chiara                                                                               Bon Makelaardij

Mevr. Hoefnagels                                                                            Veldschink Schuijt

Mevr. Wevers                                                                                  Primera

Krol Schoenmakerij                                                                        Van Loon Juweliers

Gall&Gall                                                                                        Melissen

M&E Kappers                                                                                 Seline Floor

Arno`s                                                                                             Pelikaan reizen

De Dierenboetiek                                                                            Notarissen Vos & de Rooy

CoCo System                                                                                  Legends

De Bakkerij                                                                                    De Engel

Van de Hooft                                                                                 Ambiente

Portofino                                                                                        Gino`s Grill

Stoffels Advocaten                                                                        Bij de Vaate verzekeringen

Van Geel                                                                                       Hovenier de Kok

De drie Musketiers                                                                       W.S.C. Zevenbergen

Beljaars Bouw                                                                               Pieters Sfeer en Interieur

Tuin en Terras                                                                               Profile Zevenbergen

Nelis                                                                                              Donkers Grondwerken

Van der Kieboom                                                                         Taxi Vos

Micro Bite                                                                                    Auto Nito

Taxi Goverde                                                                               Autobedrijf Wthagen

 Het Pakhuis twee Wielers                                                           Autoschade de Wijs

Opden Kamp Keukens                                                                 Rotako                                                                                

t Plantenhuis `                                                                      

De 11e Druk                                                                           

Restaurant Azie

Denkit ramen en deuren

De Deugd & dekkers

Danfors B.V.

Fam. Bakker

Verhoeven Constructie B.V.

Sociëteit `t Lobbeke

Juniorkamer Volcke Rack en Kiwanisclub Maritshof Moerdijk

Dhr. H.W.L. Engelhart

Red River-van Eck B.V.

Molengraaf Tuinen

Grando keukens

Mevr.M. den Hartog, Hink Stap Sprong

Dierenpension Zevenbuiten

                                                                            

 

 

Kruidentuin

Tijdens de openingstijden van de kinderboerderij bent u van harte welkom in onze kruidentuin.

U mag de kruiden, die u voor eigen gebruik nodig hebt, zelf plukken. Geen hele bossen, zodat een ander ook nog kan plukken.

Het is niet toegestaan de bloemen te plukken, daar die voor de insekten zijn.

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin 

  Insectenhotel                                                                                      Goudsbloem

Lees meer: Kruidentuin Lees meer: Kruidentuin

  Zonnehoed                                                                                             Aardpeer

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Doorkijkje                                                             Moederplantje/knoopjeskruid

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

Moederplantje/knoopjeskruid                                                              Goudsbloem

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Goudsbloem                                                                                Vrouwenmantel

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Vrouwenmantel                                                                                   Muizenoor

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Ijzerhard                                                                                             Ijzerhard

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Ijzerhard                                                                                             Lavendel

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Salie                                                                                                     Artisjok

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Kervel/Dragon                                                                                         Wijnruit

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Oregano                                                                                               Pastinaak

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Doorkijkje over de beukhaag                                                                 Beukhaag

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Dropplant                                                                                                  Salvia

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Kip achter de citroenmelisse                                                                Campanula

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Lavendel                                                                                                Lavendel

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Lavendel                                                                                             Zeepbloem

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Macro van zeepbloem                                                                       Moerbeiboom

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Goudsbloem                                                                                            Artisjok

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

  Vlinderstruik voor de pastinaak                                                                    Zuring

Lees meer: KruidentuinLees meer: Kruidentuin

   Zonnehoed                                                               Sedum  zonnehoed lavendel

 

 

 

              

Zondag 22 april is het van 13.3u-16.30u Kinderboerderijendag bij De Dierenploeg.

Met een klik op de afbeelding vergroot u deze en leest u o.a. welke activiteiten
er te doen zijn.

 

 

Lees meer: Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Contactgegevens:


Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1

Zevenbergen

T | 0168-335227